Псалмы Соломона

КАФИСМА ДЕСЯТАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Давиду псалом, сынов Ионадавовых и первых пленшихся, не надписан у еврей, 70

1 На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в век. 2 Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне у́хо Твое́ и спаси́ мя. 3 Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в ме́сто кре́пко спасти́ мя, я́ко утвержде́ние мое́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты. 4 Бо́же мой, изба́ви мя из ру́ки гре́шнаго, из ру́ки законопресту́пнаго и оби́дящаго, 5 я́ко Ты еси́ терпе́ние мое́, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от ю́ности моея́. 6 В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея́ Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну. 7 Яко чу́до бых мно́гим, и Ты помо́щник мой кре́пок. 8 Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою, весь день великоле́пие Твое́. 9 Не отве́ржи мене́ во вре́мя ста́рости, внегда́ оскудева́ти кре́пости мое́й, не оста́ви мене́. 10 Яко ре́ша врази́ мои́ мне, и стрегу́щии ду́шу мою совеща́ша вку́пе, 11 глаго́люще: Бог оста́вил есть его, пожени́те и ими́те его, я́ко несть избавля́яй. 12 Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою вонми́. 13 Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою, да облеку́тся в студ и срам и́щущии зла́я мне. 14 Аз же всегда́ возупова́ю на Тя и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою. 15 Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою, весь день спасе́ние Твое́, я́ко не позна́х кни́жная. 16 Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́наго. 17 Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не возвещу́ чудеса́ Твоя́, 18 и да́же до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою ро́ду всему́ гряду́щему, 19 си́лу Твою и пра́вду Твою, Бо́же, да́же до вы́шних, я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия. Бо́же, кто подо́бен Тебе́? 20 Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси́, и от бездн земли́ возве́л мя еси́. 21 Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́. 22 И́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских и́стину Твою, Бо́же, воспою́ Тебе́ в гу́слех, Святый Изра́илев. 23 Возра́дуетеся устне́ мои́, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вил. 24 Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твое́й, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущии зла́я мне.

О Соломоне, псалом Давиду, 71

1 Бо́же, суд Твой царе́ви даждь, и пра́вду Твою сы́ну царе́ву: 2 суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде, и ни́щым Твои́м в суде́. 3 Да восприи́мут го́ры мир лю́дем, и хо́лми пра́вду. 4 Су́дит ни́щым людски́м, и спасе́т сы́ны убо́гих и смири́т клеветника́. 5 И пребу́дет с со́лнцем, и пре́жде луны́ ро́да родо́в. 6 Сни́дет я́ко дождь на руно́, и я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю. 7 Возсия́ет во днех его пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже отъи́мется луна́. 8 И облада́ет от мо́ря до мо́ря, и от рек до коне́ц вселе́нныя. 9 Пред ним припаду́т Ефио́пляне, и врази́ его персть поли́жут. 10 Ца́рие Фарси́йстии и о́строви да́ры принесу́т, ца́рие Ара́встии и Сава́ да́ры приведу́т: 11 и покло́нятся ему вси ца́рие зе́мстии, вси язы́цы порабо́тают ему. 12 Яко изба́ви ни́ща от си́льна, и убо́га, ему́же не бе помо́щника. 13 Пощади́т ни́ща и убо́га, и ду́шы убо́гих спасе́т: 14 от ли́хвы и от непра́вды изба́вит ду́шы их, и че́стно и́мя его пред ни́ми. 15 И жив бу́дет, и да́стся ему от зла́та Арави́йска, и помо́лятся о нем вы́ну, весь день благословя́т его. 16 Бу́дет утвержде́ние на земли́ на версе́х гор, превознесе́тся па́че Лива́на плод его́: и процвету́т от гра́да я́ко трава́ земна́я. 17 Будет и́мя его благослове́но во ве́ки, пре́жде со́лнца пребыва́ет и́мя его, и благословя́тся в нем вся коле́на земна́я, вси язы́цы ублажа́т его. 18 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ Еди́н. 19 И благослове́но и́мя сла́вы Его во век и в век ве́ка, и испо́лнится сла́вы Его вся зе́мля: бу́ди, бу́ди.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Оскудеша песни Давида, Сына Иессеова, псалом Асафу, 72

1 Коль благ Бог Изра́илев, пра́вым се́рдцем. 2 мои́ же вма́ле не подвижи́стеся но́зе: вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́. 3 Яко возревнова́х на беззако́нныя, мир гре́шников зря. 4 Яко несть восклоне́ния в сме́рти их, и утвержде́ния в ра́не их, 5 в труде́х челове́ческих не суть, и с челове́ки не прии́мут ран. 6 Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ня их до конца́: оде́яшася непра́вдою и нече́стием свои́м. 7 Изы́дет я́ко из ту́ка непра́вда их, преидо́ша в любо́вь се́рдца. 8 Помы́слиша и глаго́лаша в лука́встве, непра́вду в высоту́ глаго́лаша. 9 Положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́к их пре́йде по земли́. 10 Сего́ ра́ди обратя́тся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени обря́щутся в них. 11 И ре́ша: ка́ко уве́де Бог? И а́ше есть ра́зум в Вы́шнем? 12 Се си́и гре́шницы и гобзу́ющии в век, удержа́ша бога́тство. 13 И рех: еда́ всу́е оправди́х се́рдце мое́ и умы́х в непови́нных ру́це мои́, 14 и бых я́звен весь день, и обличе́ние мое́ на у́тренних. 15 Аще глаго́лах, пове́м та́ко: се ро́ду сыно́в Твои́х, ему́же обеща́хся, 16 и непщева́х разуме́ти: сие́ труд есть предо мно́ю, 17 до́ндеже вни́ду во святи́ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их. 18 Оба́че за льще́ния их положи́л еси́ им зла́я, низложи́л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася. 19 Ка́ко бы́ша в запусте́ние? Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за беззако́ние свое́. 20 Яко со́ние востаю́щаго, Го́споди, во гра́де Твое́м о́браз их уничижи́ши. 21 Яко разжже́ся се́рдце мое́, и утро́бы моя́ измени́шася. 22 И аз уничиже́н и не разуме́х, ско́тен бых у Тебе́. 23 И аз вы́ну с Тобо́ю, удержа́л еси́ ру́ку десну́ю мою, 24 и сове́том Твои́м наста́вил мя еси́, и со сла́вою прия́л мя еси́. 25 Что бо ми есть на небеси́? И от Тебе́ что восхоте́х на земли́? 26 Исчезе́ се́рдце мое́ и плоть моя́, Бо́же се́рдца моего́, и часть моя́, Бо́же, во век. 27 Яко се удаля́ющии себе́ от Тебе́, поги́бнут; потреби́л еси́ вся́каго любоде́ющаго от Тебе́. 28 Мне же прилепля́тися Бо́гови бла́го есть, полага́ти на Го́спода упова́ние мое́, возвести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни.

Разума Асафу, 73

1 Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца́? Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́? 2 Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва, изба́вил еси́ жезло́м достоя́ния Твоего́, гора́ Сио́н сия́, в не́йже всели́лся еси́. 3 Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м. 4 И восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́, положи́ша зна́мения своя́, зна́мения, и не позна́ша, 5 я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне секи́рами разсеко́ша. 6 Две́ри его вку́пе: се́чивом и оско́рдом разруши́ша и́. 7 Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене Твоего́. 8 Ре́ша в се́рдце свое́м ю́жики их вку́пе: прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́. 9 Зна́мения их не ви́дехом: несть ктому́ проро́ка, и нас не позна́ет ктому́. 10 Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг? Раздражи́т проти́вный и́мя Твое́ до конца́? 11 Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою и десни́цу Твою от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц? 12 Бог же Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. 13 Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре, Ты сте́рл еси́ главы́ змие́в в воде́, 14 Ты сокруши́л еси́ главу́ зми́еву, дал еси́ того́ бра́шно лю́дем Ефио́пским. 15 Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки, Ты изсуши́л еси́ ре́ки Ифа́мския. 16 Твой есть день, и Твоя́ есть нощь: Ты соверши́л еси́ зарю́ и со́лнце. 17 Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и ве́сну Ты созда́л еси́ я́. 18 Помяни́ сия́, враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раздражи́ша и́мя Твое́. 19 Не преда́ждь звере́м ду́шу, испове́дающуся Тебе́, душ убо́гих Твои́х не забу́ди до конца́. 20 При́зри на заве́т Твой, я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в беззако́ний. 21 Да не возврати́тся смире́нный посра́млен, нищ и убо́г восхвали́та и́мя Твое́. 22 Воста́ни, Бо́же, суди́ прю Твою, помяни́ поноше́ние Твое́, е́же от безу́мнаго весь день. 23 Не забу́ди гла́са моли́твенник Твои́х, горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1 В коне́ц, да не растлиши, псалом. песни Асафу, 74

2 Испове́мыся Тебе́, Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя Твое́; пове́м вся чудеса́ Твоя́. 3 Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. 4 Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней, Аз утверди́х столпы́ ея́. 5 Рех беззако́ннующым, не беззако́ннуйте: и согреша́ющым, не возноси́те ро́га, 6 не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: 7 я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, ниже́ от пусты́х гор. 8 Яко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ возно́сит. 9 Яко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, и уклони́ от сея́ в сию́: оба́че дро́ждие Его́ не истощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. 10 Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: 11 и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и вознесе́тся рог пра́веднаго.

1 В коне́ц, в песнех, псалом Асафу, песнь ко ассирианину, 75

2 Ве́дом во Иуде́и Бог: во Изра́или ве́лие и́мя Его. 3 И бысть в ми́ре ме́сто Его и жили́ще Его в Сио́не. 4 Та́мо сокруши́ кре́пости луко́в, ору́жие и мечь и брань. 5 Просвеща́еши Ты ди́вно от гор ве́чных. 6 Смято́шася вси неразу́мнии се́рдцем: усну́ша сном свои́м, и ничто́же обрето́ша вси му́жие бога́тства в рука́х свои́х. 7 От запреще́ния Твоего́, Бо́же Иа́ковль, воздрема́ша все́дшии на ко́ни. 8 Ты стра́шен еси́, и кто противоста́нет Тебе́? Отто́ле гнев Твой. 9 С Небесе́ слы́шан сотвори́л еси́ суд: земля́ убоя́ся, и умолча́, 10 внегда́ воста́ти на суд Бо́гу, спасти́ вся кро́ткия земли́. 11 Яко помышле́ние челове́ческое испове́стся Тебе́: и оста́нок помышле́ния пра́зднует Ти. 12 Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Богу на́шему. Вси и́же о́крест Его принесу́т да́ры, 13 стра́шному и отъе́млющему ду́хи князе́й, стра́шному па́че царе́й земны́х.

1 В коне́ц, о Идифуме, псалом Асафу, 76

2 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Богу, и внят ми. 3 В день ско́рби моея́ Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию пред Ним, и не прельще́н бых. Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. 4 Помяну́х Бо́га и возвесели́хся, поглумля́хся и малоду́шествоваше дух мой. 5 Предвари́сте стражбы́ о́чи мои́: смято́хся и не глаго́лах. 6 Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся: 7 но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой: 8 еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь, и не приложи́т благоволи́ти па́ки? 9 Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от ро́да в род? 10 Еда́ забу́дет уще́дрити Бог? И ли́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́? 11 И рех, ны́не нача́х: сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго. 12 Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́, 13 и поучу́ся во всех де́лех Твои́х, и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся. 14 Бо́же, во святе́м путь Твой: кто бог ве́лий я́ко Бог наш? 15 Ты еси́ Бог творя́й чудеса́: сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́, 16 изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. 17 Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася: смято́шася бе́здны, 18 мно́жество шу́ма вод, глас да́ша о́блацы, и́бо стре́лы Твоя́ прехо́дят. 19 Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную: подви́жеся и тре́петна бысть земля́. 20 В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твои́ не позна́ются. 21 Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Таже тропари, глас 6:

Стра́шнаго дне прише́ствия Твоего́ ужаса́юся, Христе́, и, неумы́тнаго суди́лища боя́йся, Го́споди, ужаса́юся и трепе́щу, я́ко имы́й мно́жество согреше́ний, но пре́жде конца́ я́ко Ми́лостив Бог, обрати́ и спаси́ мя, Спа́се мой Многоми́лостиве.

Слава: Егда́ престо́ли на суд поста́вятся, Го́споди, и суди́лищу Твоему́ предста́нут челове́цы: не предпочте́тся царь во́ина, не преиму́ществит влады́ка раба́: ки́йждо бо от свои́х дел или́ просла́вится, или́ постыди́тся.

И ныне: Вели́ких дарова́ний, Чи́стая Де́во Богома́ти, Ты сподо́билася еси́, я́ко родила́ еси́ пло́тию Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Жизнода́вца, во спасе́ние душ на́ших.

Го́споди, Поми́луй (40)

И молитва

Го́споди Бо́же наш, в ми́лости Бога́тый и в щедро́тах Непостижи́мый, Еди́не по естеству́ Безгре́шен, и нас ра́ди кроме́ греха́ быв Челове́к, услы́ши в час сей боле́зненное мое́ сие́ моле́ние, я́ко нищ и убо́г есмь от дел благи́х, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. Ты бо ве́си, Вы́шний Царю́, Го́споди небесе́ и земли́, я́ко всю мою ю́ность во гресе́х ижди́х и в след похоте́й пло́ти моея́ ходи́в, весь смех де́монов бых, весь диа́волу после́довах, вы́ну в тиме́нии сласте́й валя́яйся, омрачи́вся бо помышле́нием от младе́нства, да́же и до ны́не, никогда́же восхоте́х сотвори́ти во́лю Твою святу́ю, но весь от наве́тующих мя страсте́й плени́вся, смех и поруга́ние де́монов бых, ника́коже во уме помышля́яй, я́ко нестерпи́мый гнев е́же на гре́шники преще́ния Твоего́, и лежа́щую гее́нну о́гненную. Якоже отсю́ду во отча́яние впады́й, и ника́коже в чу́встве обраще́ния быв, пуст и наг е́же от Твоея́ дру́жбы бых. Кий бо вид греха́ не соде́лах? Ко́е дело де́монское не соде́ях? Ко́е дея́ние сту́дное и блу́дное не с преиму́ществом и тща́нием соверши́х? Ум воспомина́ньми плотски́ми оскверни́х, те́ло смеше́ньми окаля́х, дух сосложе́нием оскверни́х, всяк уд окая́нныя моея́ пло́ти служи́ти и рабо́тати грехо́м возлюби́х. И кто про́чее не возрыда́ет мя, окая́ннаго? Кто не воспла́чет мя, осужде́ннаго? Аз бо еди́н, Влады́ко, я́рость Твою́ прогне́вах, аз еди́н гнев Твой на мя разжего́х, аз еди́н лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, превозше́д и препобеди́в вся от ве́ка гре́шники, несравне́нно погреши́вый и непроще́нно. Но поне́же Многоми́лостивый, Благоутро́бный еси́, Человеколю́бче, и ожида́еши челове́ческаго обраще́ния, се и аз вверга́ю себе́ пред стра́шное и нестерпи́мое Твое́ суди́ще, и я́коже пречи́стым Твои́м нога́м каса́яйся, из глубины́ души́ взыва́ю Ти: очи́сти, Го́споди, прости́, Благопремени́телю, поми́луй не́мощь мою́, приклони́ся недоуме́нию моему́, вонми́ моле́нию моему́ и слез мои́х не премолчи́, приими́ мя, ка́ющагося, и заблу́ждшаго обрати́, обраща́ющагося объими́ и моля́щагося прости́. Не бо положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, не положи́л еси́ проще́ния не согреша́ющым, но положи́л еси́ покая́ние мне, гре́шному, в ни́хже в негодова́ние Твое́ соде́ях, наг и обнаже́н пред Тобо́ю предстою́, Сердцеве́дче Го́споди, испове́даяй моя́ грехи́: не бо могу́ воззре́ти и ви́дети высоту́ Небе́сную, от тя́жести грехо́в мои́х сляца́емь. Просвети́ у́бо о́чи се́рдца моего́ и даждь ми умиле́ние к покая́нию, и сокруше́ние се́рдца ко исправле́нию, да со благо́ю наде́ждею и и́стинным увере́нием, к та́мошнему ми́ру пойду́, хваля́ и благословя́ вы́ну всесвято́е и́мя Твое́, Отца и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

Псалтирь пророка и царя Давида, перевод на русский язык

«. Надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом, и в пророках, и псалмах.» ( Лк. 24, 44 )

Читайте также:  Преподобный Исидор Пелусиот

Содержание

К читателю

Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета, в греческой и славянской традиции состоящая из ста пятидесяти одного псалма. Само греческое слово («псалтирь») означает музыкальный инструмент с 10–12 струнами, а слово «псалом» (букв.: «бряцание») – песнь, которая исполнялась в сопровождении игры на псалтири.

Основу книги Псалтирь составляют псалмы, созданные царем Давидом в XI-X веках до Рождества Христова. В них слышны отголоски многих событий его жизни. Остальные псалмы были написаны позже, в разное время, преемниками царя Давида, «начальниками хоров», обладавшими поэтическим и пророческим даром. Пророк и царь Давид, великий богодухновенный поэт, в книгах Священного Писания называется «верным мужем» ( 2Цар. 23:1 ), «от всего сердца» воспевавшим Создателя своего ( Сир. 47:10 ). Его псалмы как бы задают тон всем последующим, поэтому и всю Псалтирь принято называть Давидовой.

Псалтирь была основой ветхозаветного богослужения: она читалась и пелась в скинии, а затем в Иерусалимском храме. В V веке до Рождества Христова священник Ездра при составлении ветхозаветного канона объединил псалмы в одну книгу, сохранив их богослужебное деление. По преемственности с Ветхим Заветом Псалтирь с первых же веков стала важнейшей богослужебной книгой Христианской Церкви.

В Православной Церкви Псалтирь звучит на каждом утреннем и вечернем богослужении; за неделю она прочитывается полностью, и дважды за неделю – в течении Великого поста. Псалтирь – первоисточник большей части утренних и вечерних молитв, стихи псалмов легли в основу всех последований общественного и частного богослужения. Уже с первых веков христианства существует и практика келейного чтения Псалтири.

Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание учителей Церкви. В этой книге видели сжатое повторение всего того, что содержится в Библии, – историческое повествование, назидание, пророчество. Одним из главных достоинств псалмов почитали полное отсутствие дистанции между читателем и текстом: слова псалмов каждый молящийся произносит как свои собственные, в псалмах отражаются движения души каждого человека, в них можно найти духовные советы на все случаи жизни: «Все, что есть полезного во всех книгах Священного Писания, – говорит святитель Василий Великий, – заключает в себе книга псалмов. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Словом, Псалтирь есть общая духовная сокровищница благих наставлений, и каждый найдет в ней с избытком то, что для него полезно. Она врачует и застарелые раны душевные, и недавно уязвленному подает скорое исцеление; она подкрепляет немощное, охраняет здравое и истребляет страсти, какие в жизни человеческой господствуют над душами. Псалом доставляет спокойствие душе, производит мир, укрощает бурные и мятежные помыслы. Он смягчает душу гневливую и уцеломудривает любострастную. Псалом заключает дружбу, соединяет рассеянных, примиряет враждующих. Чему не научит тебя Псалтирь? Отсюда познаешь ты величие мужества, строгость правосудия, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое ни наименуешь. Здесь есть совершенное богословие, есть пророчество о пришествии Христовом во плоти, есть угрожение Судом Божиим. Здесь внушается надежда Воскресения и страх мучений. Здесь обещается слава, открываются тайны. Все есть в книге псалмов, как в великой и всеобщей сокровищнице» (Свт. Василий Великий. Беседа на первый псалом).

«Книга псалмов достойна особенного внимания и занятия сравнительно с другими книгами Писания, – пишет святитель Афанасий Александрийский. – Всякий может найти в ней, как бы в раю, все то, что для него нужно и полезно. Книга эта ясно и подробно изображает всю жизнь человеческую, все состояния духа, все движения ума, и нет ничего у человека, чего бы она не содержала в себе. Хочешь ли ты каяться, исповедываться, угнетает ли тебя скорбь и искушение, гонят ли тебя или строят против тебя ковы; уныние ли овладело тобою, или беспокойство, или что-нибудь подобное терпишь; стремишься ли ты к преуспеянию в добродетели и видишь, что враг препятствует тебе; желаешь ли хвалить, благодарить и славословить Господа? – В Божественных псалмах найдешь наставление касательно всего этого» (Свт. Афанасий Александрийский. Послание к Марцеллину об истолковании псалмов).

«. В Псалтири найдешь ты бесчисленные блага, – говорит святитель Иоанн Златоуст. – Ты впал в искушение? – Найдешь в ней самое лучшее утешение. Впал в грехи? – Найдешь бесчисленные врачевства. Впал в бедность или несчастие? – Увидишь там много пристаней. Если ты праведник, приобретешь оттуда самое надежное подкрепление, если грешник – самое действительное утешение. Если тебя надмевают добрые дела твои, – там научишься смирению. Если грехи твои повергают тебя в отчаяние, – там найдешь для себя великое ободрение. Если ты имеешь на главе царский венец или отличаешься высокою мудростию, псалмы научат тебя быть скромным. Если ты богат и славен, Псалмопевец убедит тебя, что на земле нет ничего великого. Если ты поражен скорбию, услышишь утешение. Видишь ли ты, что некоторые здесь недостойно наслаждаются счастием, – научишься не завидовать им. Видишь ли ты, что праведные терпят бедствия наравне с грешными, – получишь объяснение этого. Каждое слово там заключает в себе беспредельное море мыслей» (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование на Послание к Римлянам. Беседа 28).

Но не только в умении дойти до глубин каждого сердца ценность Давидовых песен. Они несут в себе и нечто еще большее, они прозревают тайну Божественного замысла о человеке, тайну страданий Христа. Целые псалмы рассматривались святыми отцами Церкви как мессианские, как пророчества о грядущем Мессии. В псалмах явлен нам полный состав учения о Господе нашем Иисусе Христе и Святой Церкви.

По свидетельству преподобного Нестора Летописца, на славянский язык Псалтирь, как необходимая для богослужения книга, была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого церковного текста Семидесяти толковников – перевода Библии, осуществленного с древнееврейского списка в конце III века до Рождества Христова. Благодаря святым братьям Священное Писание стало доступно и славянским народам, новообращенные христиане стали совершать богослужение на родном языке.

Псалтирь, молитвословия которой входят в каждое богослужебное последование, сразу стала любимейшим чтением русского народа, главной учебной книгой в древней Руси. Человек, изучивший Псалтирь, считался «книжным» – грамотным, способным читать другие книги и понимать Божественную службу, которая была духовной основой всего строя жизни.

Научившись читать по Псалтири, русский человек уже не расставался с ней. В каждой семье была эта священная книга, которая передавалась от отца к детям. Псалтирь сопровождала человека на протяжении всей его жизни: ее читали не только дома, но брали с собой и в путешествия, для молитвы и назидания; псалмы читали над тяжко страдавшими больными; доныне сохраняется ведущий свое начало от первых времен христианства обычай читать Псалтирь по умершим. Уставами многих монастырей до сих пор предписывается чтение «неусыпаемой Псалтири».

В соединении с Часословом – сборником последований применительно к определенному времени богослужения – и избранными тропарями и кондаками Псалтирь приняла форму Следованной, назначенной для богослужения в храме. Псалтирь с присоединением святоотеческих толкований называется Толковой. Она предназначена для келейного чтения и дает пособие к правильному пониманию и уразумению исторически неясных и пророческих мест священного текста.

Церковнославянский язык – драгоценное наследие, воспринятое нами по традиции от наших предков вместе с благодатными дарами Святой Православной Церкви. Созданный святыми Кириллом и Мефодием именно для того, чтобы стать словесной плотью богомыслия и молитвы, этот мощный, образный, величавый язык является для нас священным, никогда не употребляемым в быту, для выражения житейских нужд. На нем совершается таинственное общение каждого православного христианина с Богом.

К сожалению, нынешнее поколение оказалось отторгнутым от вековых традиций русской культуры. Русский литературный язык, один из существенных факторов русского самосознания, пережил жестокую реформу, а питавший его на протяжении многих веков живительный церковнославянский был выведен за рамки школьного образования и преподавался только в малочисленных духовных учебных заведениях. В результате изменилась иерархия языковых ценностей, нарушена цельность мировосприятия, которая отличала православное сознание, в умах многих людей разорвана кровная связь русского литературного языка с церковнославянским, и мы с трудом внимаем языку священных книг.

Наши предки понимали обучение чтению как первый шаг к богопознанию. Веками многие поколения русского народа осваивали родной язык по церковнославянской грамоте. Душа ребенка, постигавшего азы родной речи по церковному букварю или Псалтири, с ранних лет навыкала богодухновенным глаголам, настраивалась на восприятие Божественного учения. В одном из древних изданий Часослова в наставлении любомудрому читателю сказано: «Чесому тонкое детство обучено бывает, того дряхлая старость неудобь оставляет: ибо учащением дела обычай восприятый и многим временем нрав утверждейся, естества имать силу. Тем же всеприлежно блюсти подобает православным своя чада, да не сквернословию, срамноглаголанию и суетному велеречию от младенства научаются, яже суть душегубительна. но яко в весне жизни своея, нивы сердец своих учением тяжут и семена слова Божия, от учения сеемая, радостно приемлют, еже бы класы душепитательныя в жатвы год собирати, и тех плодов обилием и зде зиму старости прежити честно, и в небесную преслаными житницу чрез нескончаемое вечности время, тех ради насыщенным быти. Молитва есть глаголание к Богу, чтение же Божия к вам беседа: егда ты чтеши, Бог к тебе беседует, а егда молишися, ты беседуеши с Богом, и есть твоя молитва Ему жертва приятная, тебе же пособие сильное в трудех и во брани с демоном, ибо тому она жезл нестерпимый и меч зело острый, аще от чистаго горе возсылается сердца, небеса проницает и оттуду не возвращается тща, но низводит дары благодати, умудряющия ум и спасающия души».

Созданный по наитию Духа Святого церковнославянский язык, изначала имеющий вероучительное назначение, призванный выражать богословские истины, молитвенные движения души и тончайшие оттенки мысли, учит нас понимать духовный смысл вещей и событий; всем своим строем и духом язык нашей Церкви возвышает человека, помогая ему взойти от обыденности в сферу высшего, религиозного чувства.

История постижения русским церковно-религиозным сознанием глубины смысла Ветхого и Нового Завета неизменно сочетала в себе две тенденции: стремление полно и точно воспроизвести оригинал священных книг и стремление сделать их понятными для русского человека.

Переводческая работа над текстом Библии всегда была неотъемлемой частью развивающейся церковной жизни. Уже в конце XV века русское общество имело в своем распоряжении не только славянский перевод греческих рукописей, воспроизводивших текст Семидесяти толковников, но и перевод некоторых книг из латинской Вульгаты с входившими в нее неканоническими книгами (так называемый Геннадиев извод), а напечатанная в 1581 году в Остроге славянская Библия синтезировала в себе латинскую традицию Геннадиевой Библии с исправлениями, произведенными по греческому тексту. В XVIII веке славянская Библия была возвращена в свое исконное русло греческой традиции: указ Петра I 14 ноября 1712 года предписывал привести славянскую Библию в согласие с переводом Семидесяти толковников, и эта задача была практически выполнена в елизаветинскую эпоху.

Позже, когда в силу естественного развития русского языка церковнославянская Библия перестала быть общепонятной, одним из способов необходимого пояснения церковнославянского текста стало служить печатание его параллельно с русским переводом. В таком виде уже издано Евангелие, Великий канон преподобного Андрея Критского и некоторые молитвословы. Совершенно очевидно, что Псалтирь тоже нуждается в такого рода издании.

Полный перевод Библии на русский язык был предпринят еще в начале XIX века. Эта работа была начата русским Библейским обществом с книг Нового Завета (1818) и Псалтири (1822) и завершена в 1876 году, когда вышел в свет полный русский текст Библии в синодальном издании. При всем огромном и неоспоримом значении этого перевода, которым мы пользуемся до настоящего времени, он не смог в должной мере облегчить для читателя понимание библейских текстов, входящих в круг церковно-служебного обихода: во-первых, составители издания ориентировались преимущественно на древнееврейский текст, в некоторых местах не совпадающий с греческим, из которого исходили переводчики Библии на славянский язык; во-вторых, слог перевода не воссоздает торжественно-доверительного звучания славянского извода.

Наиболее остро неадекватность русского перевода богослужебному тексту ощущается в Псалтири. Попытки перевести на русский язык греческую Псалтирь предпринимались уже после выхода в свет синодального издания преосвященным Порфирием (Успенским) и профессором П. Юнгеровым. По своему стилю, более эмоциональному, чем синодальный текст, но недостаточно возвышенному, изобилующему просторечными выражениями, перевод преосвященного Порфирия (1893), выполненный с греческого источника, не мог служить аналогом церковнославянской Псалтири. П. Юнгеров, выпустивший в 1915 году новый русский перевод Псалтири, поставил своей целью приблизить перевод греческой Псалтири к славянской традиции. Перевод Юнгерова интересен и ценен прежде всего как труд текстолога: ученый выявил греческую церковную рукописную традицию, на которую опирается церковнославянская Псалтирь, и одновременно отметил некоторые малочисленные расхождения между ними. Перевод семантически точен и хорошо комментирован, но по стилю напоминает подстрочник для научного применения: язык его тяжелый, вялый, обескровленный и не соответствует возвышенно лирической интонации подлинника.

Между тем для вдумчивого келейного чтения, особенно человеку, делающему первые шаги в изучении церковнославянского языка, необходим русский литературный перевод, по своему строю и стилистическим средствам выражения близкий к славянской Псалтири, дающий первое руководство и помощь для чтения богодухновенной книги именно на церковнославянском языке.

В предлагаемом вниманию читателя издании представлена «традиционная» славянская Псалтирь. Церковнославянский текст Псалтири, включая молитвы по кафизмам и молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири, напечатан в полном соответствии с синодальными изданиями, с сохранением структуры и всех традиционных особенностей публикации богослужебных текстов церковнославянской печати. Псалмы печатаются с параллельными переводом, который выполнен непосредственно с церковнославянского языка. Перевод осуществлен Е. Н. Бируковой († 1987) и И. Н. Бируковым в 1975–1985 гг. Вдохновителем этой работы на ее начальной стадии был профессор Б. А. Васильев († 1976), который оказал переводчикам неоценимую помощь своими текстологическими консультациями.

Переводчики стремились не только помочь нашим современникам проникнуть в дух и смысл Псалтири, но и создать эквиритмичный перевод, который свободно читался бы со всеми интонациями, присущими славянскому тексту, его образами и эпитетами. Непонятные без толкования образы и обороты переводчики осторожно расшифровывали в духе древнего памятника, выделяя такие вставки курсивом. При работе принимались во внимание: перевод П. Юнгерова с его ценными подстрочными примечаниями; Синодальный перевод; перевод епископа Порфирия (Успенского); «Объяснение 118-го псалма» святителя Феофана, Затворника Вышенского; Толковая псалтирь Евфимия Зигабена; святоотеческие толкования святителей Афанасия Великого, Кирилла Иерусалимского, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, Феодорита Киррского и других учителей Церкви, раскрывающих в своих творениях как прямой, исторический смысл текста, так и его символическое и пророческое значение.

Подходя с большим благоговением к священному тексту, но опасаясь прозаизмов и буквализмов, переводчики в редких случаях были вынуждены отступать от синтаксического строя церковнославянской Псалтири и, сохраняя точность смысла, прибегали к небольшим перифразам и перестановке слов согласно логике современного русского языка.

Перевод сверен с греческим текстом Семидесяти толковников Т. А. Миллер, ею же составлены ориентированные на святоотеческое предание примечания, призванные показать исторический контекст и символический смысл отдельных стихов Псалтири, а также пояснить малопонятные для современного читателя образы.

В 1994 году данный перевод Псалтири был благословлен к публикации Высокопреосвященным Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим Богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви.

Источник: Перевод на русский язык Е. Н. Бирукова, И. И. Бируков. Комментарии Т. А. Миллер

Псалмы царя Давида на все случаи жизни

Псалмы за рождение ребенка

За женщину, которая не может иметь детей — глава 102, 103.

За женщину во время беременности — глава 128.

За женщину во время родов — глава 20.

За предупреждение выкидыша — глава 1.

Эмоции. Страх. Поведение

Молитва против высокомерия — глава 131.

Молитва против ревности — глава 69.

Молитва об опасении, что тебя не услышат — глава 14.

Молитва против излишней болтовни — глава 52.

Молитва о помощи при борьбе с дурным началом — глава 56, 59.

За помощь в хранении клятвы — глава 132.

За того, кто пережил ужасающий опыт и испытывает страх — глава 53.

За того, кто боится оставаться в определённом доме — глава 61.

За соблюдение принципов Торы / Не завидуй злым людям — глава 37.

За отстранение себя от греха — глава 12.

За укрепление своей веры и за самообладание от внешних соблазнов — глава 81.

За улучшение отношений между мужем и женой — глава 139.

За укрепление в любви — глава 138.

За счастье членов семьи — глава 96, 97.

За то, чтобы не сделать что-то неверное — глава 95.

За то, чтобы не было плохих чувств между мужем и женой — глава 140.

За преодоление ненависти — глава 137.

За умение действовать должным образом между человеком и Б-гом — глава 101.

Конец изгнания / Машиах

Молитва о приходе Машиаха — глава 45, 68.

Молитва о конце нашего изгнания — глава 42, 67, 73, 126.

Общие молитвы

Перед изучением Торы — глава 134.

За плачущего ребёнка — глава 8, 9.

За друга или родственника в трудных обстоятельствах — глава 20.

За человека в трудностях жизни — глава 25, 26, 86.

За любую нужду — глава 4.

За помощь, чтобы стать благочестивым — глава 25, 26, 86.

За то, чтобы знать, что отвечать неверующим — глава 118.

За того, кто пережил страшный опыт — глава 145.

За того, кого ложно оклеветали — глава 117.

За того, кого задержали (арестовали) — глава 71.

За того, кто находится в тюрьме — глава 56.

За предотвращение трудностей — глава 77.

За конец скорби еврейского народа — глава 43.

Молитва о мудрости — глава 19.

За того, кто в огне — глава 148, 149

За восхваление праведности — глава 112.

Материальные вещи не имеют постоянства — глава 49.

Хвала Иерусалиму за прошлое и настоящее — глава 87.

За то, чтобы быть хорошим другом — глава 15.

За то, чтобы найти выход из любой трудности — глава 30.

Чтобы избавиться от дурных советов — глава 12.

За спасение от воды и от огня — глава 76.

Найти благорасположение в глазах друга — глава 85.

Найти доброе расположение в глазах других — глава 42, 72, 8.

За то, чтобы иметь больше друзей — глава 111.

Чтобы раскрыть вора — глава 16.

За поддержание и укрепление дружбы — глава 133.

За мир между людьми — глава 98.

За то, чтобы увидеть великие чудеса — глава 92.

Болезни

Молитва за того, кто страждет — глава 39.

За больного друга или родственника — глава 20.

За проблемы с сердцем — глава 141.

За боль в руке — глава 143.

За боль в бедре — глава 142.

За боль в глазу — глава 6, 13.

За того, кто сломал руку — глава 144.

За того, кто изнурён болезнью — глава 89.

За того, кого укусила змея — глава 147.

За того, кого сломила болезнь — глава 84.

За плечо и головную боль — глава 3.

За то, чтобы претерпеть головную боль — глава 2.

Хвала / Вера

Б-жье провидение в нашей истории — глава 105.

Заявление о величии Б-га — глава 113.

Восхваление Б-га — глава 66.

Молитва к Б-гу о помощи Его народу — глава 80.

Молитва о вере — глава 23, 33.

О вере и признании Б-га — глава 40.

Доверьтесь Б-гу, а не человеку — глава 146.

Б-г всегда находится там, где человек не может быть — глава 41.

Благоговение перед Б-гом — глава 29.

Бесконечная малость человека перед величием Вс-могущего — глава 90.

Восхваление Б-га за Его дела — глава 150.

Благодарение Б-га за Его провидение — глава 107.

Псалмы для защиты

Молитва о помощи от врагов — глава 123.

Молитва о том, чтобы все войны закончились — глава 46, 47.

Молитва от злых духов — глава 5.

Перед тем, как противостоять врагу — глава 22.

Перед началом войны — глава 60.

Вера в Б-га для защиты от врагов — глава 92.

За мир с врагом — глава 28.

За мир с врагами — глава 110.

Молитва о защите — глава 91.

О защите против наводнения — глава 24.

Молитва от внезапной или необычной смерти — глава 116.

О защите ночью — глава 121.

О защите на войне — глава 83.

О защите от свирепых собак — глава 58.

О защите от змеи или скорпиона — глава 120.

О защите в опасности — глава 11.

О защите от врагов на дороге — глава 125.

О защите от зла — глава 36.

О защите от злых людей — глава 11.

О защите от сплетен — глава 38.

О защите от сглаза — глава 31.

О защите от ущерба — глава 119.

О защите от воров — глава 18, 50.

О защите от бедствий — глава 13.

О защите новорождённого — глава 127.

О защите города или сообщества — глава 88.

За успех против врагов — глава 94, 100.

За уничтожение врагов нашего народа — глава 79.

Восхваление Б-га за защиту его народа от врагов — глава 129.

Находясь на войне — глава 170.

Чтобы нашим врагам воздали по заслугам — глава 55.

Чтобы завоевать город — глава 27.

Насадить страх в сердца чьих-то врагов — глава 48, 53.

Когда сталкиваются с дикими животными — глава 22.

Псалмы за покаяние, прощение, тшува

Просьба о Б-жьей милости — глава 32.

О помощи в раскаянии — глава 135.

Помилуй нас, Б-же, по великой милости твоей, хотя мы и не заслуживаем этого — глава 106.

Псалмы за успех

Перед встречей с государственным чиновником — глава 34.

Перед встречей с важным человеком — глава 122.

За материальное благополучие — глава 24.

За того, кто покупает или продаёт — глава 114.

Молитва об успехе — глава 57, 108.

Об успехе в суде — глава 119.

Об успехе в споре с неверующим — глава 115.

Об успехе в бизнесе — глава 63.

Об успехе за поставленные цели — глава 82.

Об успехе в просьбе о чем-то у кого-то — глава 65.

Об успехе в духовных вопросах — глава 39.

Об успехе в путешествии — глава 17.

Если чьё-то положение подлежит изменению — глава 41, 42, 43.

Чтобы найти доброе расположение в глазах правительства — глава 78.

Псалмы перед путешествием

Перед путешествием — глава 34.

Перед пересечением моря — глава 21.

Если кто-то идёт по дороге — глава 119.

Во время морской бури — глава 2.

Перед пересечением реки — глава 64.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Псалмы царя Давида

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Читайте также:  Cобор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади, воссоздание, иконы

В православной вере существует много различных молитвенных прошений. Но особое место занимают псалмы Давида на русском языке. Прежде чем перейти к их значению и толкованию нужно понимать, что это такое. Псалтырь для каждого христианина является главной святой книгой, в которой собраны все самые сильные и действенные молитвы на все случаи жизни. Их использует большое количество православных верян, ведь они способны помочь даже в самых сложных ситуациях.

Значение псалмов Давида

Псалтырь, в переводе с греческого языка, означает играть на струнах. Как уже упоминалось выше их принято читать в разных даже самых запутанных и сложных ситуациях. В православии принято даже составлять специальные списки со значением самых текстов. Их писали на протяжении почти 90 лет. Самое большое количество псалмов было написано царем Давидов.

В его жизни было много и радости, и горя, и любви. Он переживал даже предательство самых родных для него людей. Все это вошло в книгу. Давид был первым из тех, кто начал сопровождать сложенные молитвы пением и игрой на музыкальном инструменте. Во время проведения божественных литургий чаще всего используется 33-й псалом.

Каждый верующий привык к обращению к святым и Всевышнему с помощью молитвенных прошений, но чтение церковных песнопений из книги рекомендуют регулярно использовать и священнослужители. Так как именно они включены в каждую божественную литургию. Например, 50 псалом царя Давида и «Символ веры» являются неотъемлемой частью утреннего богослужения. В них раскрывается сожаление о совершении грехов. Также в тексте воспевается глубокое раскаяние о совершении грехов.

Все молитвенные обращения к Всевышнему наполнены невидимой силой и способны в каждого человека вселить чувство сопереживания, любви и раскаяния о совершенном.

Когда принято читать псалтыри

Каждый православный верующий знает, что в храме псалом пророка Давида читают полностью хотя бы один аз в неделю. В Великий пост полностью текст в церкви произносят два раза в неделю. Нужно отметить, что псалтырь является намного древнее, чем молитвенное обращение или чтение кондаков и акафистов. Еще в далекие прошлые времена принято было заучивать Псалтыри и произносить их во время проведения Богослужений в уме, про себя.

Сегодня традиция чтения во время Литургий сохранена. Но кроме этого их также можно читать и в домашних условиях.

Часто верующие читают покаянный псалом. Зачем? Произносить его принято в следующих случаях:

 • Если в семье происходят частые ссоры.
 • Для обеспечения защиты от грехов.
 • Просят у Всевышнего об исцелении от тяжких недугов.
 • Просят защиты от злых духов.
 • Просят защиты от злых начальников.
 • Обращаются за помощью при поиске хорошей работы.
 • Обращаются с просьбами о помощи наладить семейную и личную жизнь.
 • При выражении благодарности.
 • В скорби.

Это не полный перечень случаев, когда читают покаянный псалом Давида. Его можно использовать в разных жизненных ситуациях. Но чтобы он был действенным есть несколько церковных рекомендаций. Очень важно помнить, что для его произнесения не обязательно получать благословение от святого отца. Главное, чтобы у человека была вера в сердце. Читать их нужно ежедневно, желательно в одно и тоже время перед зажженной свечкой или лампадкой. Произносить их нужно в слух с правильным ударением.

Толкование псалмов Давида

Псалмы находятся в одной из самых избранных книг Ветхого Завета. В ней находится очень много ссылок на Иисуса Христа и Евангелие. Не редко сред и православных прихожан святую книгу называют сборником религиозной поэзии лирической тематики. Многие тексты являются обращением к Иисусу Христу. Все обращения представлены в виде поэзии.

Среди всей поэзии в книге особого внимания заслуживает 34 псалом Давида от врагов. Он обладает достаточно большой силой. Его текст произносят в случаях:

 • когда случается много неприятностей;
 • в случаях специфики работы, из-за которой может быть много врагов и недоброжелателей;
 • прося защиты Всевышнего защиты от недоброжелателей родных и близких.

Сам текст написанных царем Давидом стихов можно найти в Ветхом Завете, который представляется в продаже в каждой церковной лавке или в сети интернет на специальных церковных сайтах.

Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною; 2 возьми щит и латы и восстань на помощь мне; 3 обнажи меч и прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: «Я — спасение твое!» 4 Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло; 5 да будут они, как прах пред лицем ветра, и Ангел Господень да прогоняет их; 6 да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их, 7 ибо они без вины скрыли для меня яму — сеть свою, без вины выкопали ее для души моей.

8 Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл дляменя, да уловит его самого; да впадет в нее на погибель.

9 А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него.

10 Все кости мои скажут: «Господи! кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?» 11 Восстали на меня свидетели неправедные: чего я не знаю, о том допрашивают меня; 12 воздают мне злом за добро, сиротством душе моей.

13 Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недро мое.

14 Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой; я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать.

15 А когда я претыкался, они радовались и собирались; собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали; 16 с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими.

17 Господи! долго ли будешь смотреть наэто? Отведи душу мою от злодейств их, от львов — одинокую мою.

18 Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя, 19 чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно; 20 ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы; 21 расширяют на меня уста свои; говорят: «хорошо! хорошо! видел глаз наш».

22 Ты видел, Господи, не умолчи; Господи! не удаляйся от меня.

23 Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой!

24 Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною; 25 да не говорят в сердце своем: «хорошо! [хорошо!] по душе нашей!» Да не говорят: «мы поглотили его».

26 Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью; да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною.

27 Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: «да возвеличится Господь, желающий мира рабу Своему!» 28 И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день.

Храни Вас Господь!

Смотрите еще видео с псалмом 34, чтомым от врагов:

Псалом Давида 108: Отмщение врагам

Нет в мире человека, который бы хоть раз в жизни не встречался с врагом, обидой, злословием. Одни начинают в этот момент строить планы мести, другие обращаются к Богу, отдавая всю месть на суд Творца. Так поступал и царь Давид, когда его гнали и пытались убить.

В период изгнания и преследования Саулом, Давид, муж по сердцу Бога, написал псалом 108 «Отмщение врагам», в котором выразил все свои эмоции в отношении врага. В этом прошении звучит безнадежность и хвала Бога, беспомощность и вера в Грядущего, жажда мести и милосердие.

Псалом 108

«Боже хвалы моей! не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные;

говорят со мною языком лживым; отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины;

за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь; воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью.
Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его.
Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех;
да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой;
дети его да будут сиротами, и жена его вдовою;
да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих;
да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его;
да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его;
да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде; да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится;
да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле, за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его; возлюбил проклятие, оно и придет на него; не восхотел благословения, оно и удалится от него; да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его; да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается.
Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою!

Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя; спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне.

Я исчезаю, как уклоняющаяся тень; гонят меня, как саранчу. Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами.
Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это.
Они проклинают, а Ты благослови; они восстают, но да будут постыжены; раб же Твой да возрадуется.
Да облекутся противники мои бесчестьем и, как одеждою, покроются стыдом своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его.»

Читайте также:  Свято-Успенский собор во Владимире, описание, святыни, расписание, адрес

История написания псалма «Отмщение врагам»

Во времена царя Давида шли постоянные войны, убийство врага считалось доблестью, и никто не говорил о любви к ближнему своему. Давид знал и слышал Бога, поэтому он просил Всевышнего наказать врагов, ищущих его смерти.

Статьи в дополнение:

В основу Давидовой молитвы лег перечень проклятий, которые даны во Второзаконии, в 28 главе.

Давид был рукоположен на царя, будучи простым мальчиком-пастушком овец, который верой в силу Всемогущего Бога победил великана Голиафа. Саул, очарованный божественной игрой Давида на музыкальных инструментах, во время которой все злые силы оставляли израильского царя, сделал пастушка своим воином. Кроткий и верный юноша вызывал зависть Саула, он неоднократно хотел убить Давида, но Господь хранил того.

Читая суровую песнь 108, следует знать, что Давиду дважды представлялась возможность убить Саула, но он не поднял руки на царя.

«Героем» воззвания мог быть и Доик, еврей, предавший Давида и 300 священников, которые были казнены.

Пророческий смысл 108 псалма

Давидов псалом наполнен пророчествами.

Если посмотреть на него со стороны столетий, то в самом муже Божьем легко находим прообраз Иисуса, который был предан Иудой, как Давид Доиком. Реки крови текли во время казни 300 священников, так и во времена раннего христианства последователей Христа ожидала кровавая расправа.

Сбылись слова пророчества о целом народе: «Да будут сыны его сиротами, а жена — вдовой», когда в 63 году после восстания евреев римляне убивали мужчин, а женщин и детей выгоняли из домов, обрекая на голодную смерть.

Давид предусмотрел бедствия, которые ожидали евреев. «Да воспомянется беззаконие отец его пред Господом, и грех матери его да не очистится». Отец — народ, согрешивший в пустыне, мать — евреи, распявшие Иисуса Христа.

Видя жестокие слова пророческого послания, некоторые злые люди потирают от радости руки, что накажут обидчиков Божьими силами, забывая при этом об иносказательном смысле молитвы Давида и его пророческой силе.

Не многие люди, требующие наказания обидчикам, узрев название «Отмщение врагам», стараются узнать, как читать и понимать 108 псалом.

В какие моменты следует обратиться к 108 псалму

Каждый день нас ожидают какие-то неприятности, будь то ссора с близкими людьми или хамство в общественных местах, не говоря уже о враждебных отношениях. Возмущенная душа жаждет отмщения, тогда христиане хватаются за песнь Отмщения.

Каждое слово, благословенное Богом, имеет силу. Следует правильно понимать смысл Давидовой молитвы, чтобы не навлечь на себя все те проклятия, которые будут произноситься в молитве.

Человек сам испытывает себя, неся ответственность за произнесенные слова проклятий. Следует четко уяснить степень вины грешника.

Весь суд отдают Богу, читая псалом 108, если грешник:

 • кощунствует;
 • не идет ни на какое примирение;
 • не принимает увещеваний священника.

Внимание! Приступая к чтению псалма, направляя его действие на определенного человека, смотрите, не возводите ли вы напрасное обвинение. Возможно, ваша обида слишком мелочна, чтобы обращаться к Всевышнему, дабы потом не пожать сказанное в своей жизни.

Как правильно читается псалом 108 в православии

Перед началом прочтения послания «Отмщение» следует успокоиться, изгнать из сердца гнев и обиду, прочитать «Отче наш», Трисвятое.

Приступая к чтению псалма относительно какого-то человека, замрите в тишине и еще раз подумайте, насколько велик нанесенный вам ущерб, чтобы посылать на человека страшные проклятия.

При принятии решения осознайте, что если человек окажется невиновен перед Богом, все проклятия вернуть к вам. При произношении суровых слов 108 песни Псалтыря не стоит злорадствовать над грешниками, а лучше благодарить Бога за дарованную милость отдать все на Его суд.

В христианские праздники, по воскресеньям нельзя читать суровые проклятия.

Не манипулируйте Богом, псалом — не порча, это передача суда в Божьи руки, Только Господь решит, когда и как наказать грешника. О смысле 108 псалма ведется непрестанное рассуждение в христианском мире, о нем писали и святые.

Иоанн Златоуст подчеркнул, что причиной бедствий в своей жизни являются сами люди в момент отступления от Господа.

Афанасий Великий предупреждает, что словами Давида описаны наказания Бога, которые могут постичь каждого.

Об использовании песни «Отмщения» в качестве колдовского проклятия говорит святой Феофан Затворник, взывая к мудрости, чтобы не подпадать нечестивых колдунов.

Совет! Современные священники на основе жертвы Христа призывают в первую очередь разобраться с преступлением, совершенным против человека, и попробовать простить обидчика.

Псалмы Давида. Когда, как и зачем их читают христиане?

Читайте Псалтирь в домашней молитве, слушайте богодухновенные псалмы в храме и заказывайте Неусыпаемую Псалтирь по себе и своим близким, чтобы Господь благословил Вас!

Кем и когда написана Псалтирь?

Оставленная нам святым царём и пророком Давидом «Псалтирь» употребляется за богослужением чаще всех остальных книг Ветхого Завета. И не просто так. Вся «Псалтирь» буквально пропитана мольбой ко Творцу и упованием на Него. Это один огромный гимн покаяния и восхваления Бога. В «Псалтири» весь ветхозаветный мир застыл в сердечном сокрушении и ожидании пришествия обещанного Мессии.

Хотя «Псалтирь» и именуют Давидовой, в действительности он написал лишь большую часть этой книги, но не всю. Перу царя и пророка сегодня приписывают 78 псалмов из 150-ти. К созданию почти половины псалмов приложили руку другие авторы, в числе которых привратники Иерусалимского храма – «сыны Кореевы», начальник певцов Давида Асаф, певцы Еман и Идифун, а также царь Соломон, что отражено в надписании соответствующих псалмов.

Одно из песнопений Псалтири, а именно 89-й псалом, оставил нам даже пророк Моисей. Кроме того, часть текстов осталась ненадписанной. В своём нынешнем виде Псалтирь сложилась ко временам Ездры и Неемии, то есть примерно к V веку до Рождества Христова. Неканонический 151-й псалом присутствует в греческом и славянском изданиях Псалтири, но никогда не употребляется за богослужением.

Разделение на кафизмы и употребление Псалтири

По древней монашеской традиции вся Псалтирь полностью прочитывается иноком каждую неделю. Для этого она разделена на 20 кафизм (разделов). Каждая кафизма поделена на три «славы» и включает от шести до девяти псалмов. Отдельные стихи, псалмы или даже целые кафизмы присутствуют во всех без исключения богослужениях суточного круга, в том числе и в Божественной литургии.

Богатое назидательное, нравственное и богословское наполнение псалмов делает их столь же полезными для чтения в домашней молитве, сколь и в храме. По сути, «Псалтирь» является одной огромной молитвой Богу и содержит прославления, восхваления и прошения ко Всевышнему в любом из эмоциональных состояний человека. Это своего рода «духовный камертон», который позволяет нам настроиться на дальнейшую молитву.

В домашней или келейной молитве на каждой «славе» каждой кафизмы принято читать особые молитвы и поминать живых и усопших близких. В некоторых монастырях и храмах чтецы, сменяя друг друга, читают Псалтирь непрерывно. Такое чтение с поминовением живых и усопших называется Неусыпаемой Псалтирью. Также Псалтирь принято читать при исходе души из тела, что служит молитвой и назиданием для самого умирающего и для его родных. Читают псалтирь и над гробом усопшего сразу после смерти все время вплоть до отпевания.


Интересные факты об этой книге Библии

Большая часть псалмов надписана именами их авторов, но некоторые песни Псалтири подписаны, как «ла-манацеах» или по-русски «начальнику хора». Исследователи Библии предполагают, что такие псалмы были предназначены для разучивания и исполнения хором левитов при Иерусалимском храме. Еврейские комментаторы, подчёркивая важность Псалтири, дополнительно причисляют к её авторам Адама, Мелхиседека и Авраама.

Прямое упоминание Псалтири содержится даже в исламском Коране. Название «Псалтирь» происходит от названия похожего на арфу греческого музыкального инструмента «псалерия» и свидетельствует о том, что в древности большинство псалмов пелось под аккомпанемент музыкальных инструментов. Католики и сегодня исполняют псалмы под музыку органа. В еврейском языке эта книга именуется «Тегилим» – «хваления».

«Псалтирь» Давида не единственная книга с подобным названием. Одним из лучших церковных песнотворцев после царя и пророка Давида стал преподобный Ефрем Сирин. Подражая ветхозаветному праведнику, сирийский отшельник сочинил собственную «Псалтирь» из 150-ти псалмов, разделённых на 20 отделений. Псалтирь Давида была финальной книгой для обучения грамоте в Древней Руси и цитаты из неё содержатся в большинстве книг и корреспонденции тех лет.

Почему Псалтирь так полюбилась христианам?

Афанасий Великий так объяснил феноменальную любовь верующих к Псалтири: «Я думаю, что в словах этой книги измерена и объята вся жизнь человеческая, все состояние души, все движение мысли, так что в человеке нельзя найти ничего более. Нужно ли совершать покаяние и исповедь? Угнетают ли тебя скорбь и искушение? Гонят ли тебя или строят против тебя козни? Уныние ли овладело тобой? Или, видя себя счастливым, а врага униженным, желаешь принести Господу благодарность и хвалу? Все могут найти себе наставление в божественных псалмах».

«Кто поет псалом, тот, хотя был бы крайне развратным, стыдясь псалма, обуздывает силу сладострастия и, хотя бы обременен был бесчисленными пороками и одержим унынием, услаждаясь удовольствием, облегчает свои мысли, окрыляет ум и возвышает душу. Где псалом, молитва, ликование пророков и боголюбезное настроение духа поющих, – там собрание безошибочно можно назвать Церковью», – говорил святитель Иоанн Златоуст.

«Люди, путешествующие и плавающие по морю, проводящие жизнь сидячую за своими занятиями, вообще мужи и жены всякого состояния, здоровые и больные, почитают потерей для себя, когда не имеют в устах своих возвышенных поучений Давидовых», – отмечал святитель Григорий Нисский. Пусть Псалтирь станет Вашей настольной книгой и молитвенным камертоном! Здесь Вы можете заказать молебен ко Господу и Всем святым за себя и своих близких, и пусть Господь благословит Вас в каждом благом начинании!

ПСАЛТИРЬ ЦАРЯ ДАВИДА И ЕГО ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В РАЗЛИЧНЫХ НУЖДАХ

ПОМОЩЬ ПСАЛТИРЯ ЛЮДЯМ В ИХ БЕДАХ
По многим причинам.

1. Монахи имеют особую благодать вымаливать мирян. Монахи живут молитвой, они приняли ангельский образ. И у настоящих монахов – молитва земных ангелов. Но если монахи слабее, всё равно молитва имеет великую силу и молитва доходит.
2. Псалтирь – молитва сильнейшей силы.
Амвросий Оптинский:
“На самом опыте увидишь, как велика сила богодухновенных псаломских словес, которые опаляют и прогоняют врагов мысленных, как пламень.
И молитва всегда сильнее псаломскими словами, нежели собственными нашими”.
Старец Иероним Санаксарский говорил, что где читают Неусыпаемую Псалтирь – это как огненный столп до неба.
3. Особенность Псалтирной заключается в том, что когда на этой молитве молятся за какого-то человека, это очень сильно ограждает его от лукавых демонов, помогает в борьбе со страстями. Как говорит преп. Парфений Киевский, Псалтирь укрощает страсти.
4. Также важнейшей особенности этой молитвы является то, что вас будут поминать каждый день и обычно по несколько раз в день. Т.е. некоторые монастыри поминают не только 1 раз в день, а на каждой кафизме (В Псалтири 20 кафисм, 20 частей).
5. Неусыпаемый псалтирь читают не только днем, но и ночью.

Поэтому он и называется неусыпаемым, т.к. не прекращается ни днем и ночью. Монахи сменяют друг друга после определенного количества времени.
6. Неусыпаемый Псалтирь читается не только о здравии, но и о упокоении. Издревле заказывание поминания на Неусыпаеом Псалтири считается великой милостынью за усопшую душу.
7. Как говорил блаженный Августин, любовь к псалмопению породила монастыри. Монастырю крайне желательно иметь этот чин. Это оплот монастырей. Когда вы заказываете этот чин, вы поддерживаете этот монастырь. Это очень щедрая милостыня. Ведь польза не только тому, за кого заказали, но:
1) и вам, так как это дело милосердия
2) монастырю, так как это поддержка монастыря в целом
3) монахам, т.к. они участвует в этом чине; они чувствует, что этим приносят пользу и чувствует, что их молитва доходит
4) вы своим примером также можете вдохновить кого-то из рядом стоящих, если такие вдруг оказались или же в духовной беседе с кем-то (при этом не раскрывая свою милостыню и ее размеры)
5) когда вы увидите результат (а он обязательно будет), вы укрепитесь в вере

Также хорошо заказывать Неусыпаемую. Псалтирь и за себя, будет живо чувствоваться поддержка.
И ещё один важнейший момент, но далеко не самый маловажный, о котором я хотел бы сейчас упомянуть.
Существует вечное поминовение на Неусыпаемой Псалтири. Кажется дорого, но результат в больше чем в миллионы раз превышает потраченные деньги. Если же такой возможности все равно нет, то можно заказываться на меньший срок. И хорошо также читать самому. Я думаю, это вкратце всё, что я сейчас хотел.И вот псалмы на всякую потребу чтомые когда скорбь одолевает и несколько контактов монастырей.
ссылки будут в самом конце
ПСАЛМЫ НА ВСЯКУЮ ПОТРЕБУ.

Храмовник
ПСАЛМЫ НА ВСЯКУЮ ПОТРЕБУ
1)Во всякой скорби и напасти
псалом№1;54;90;142;песнь 4-я.
2)При нечистых помыслах.
псалом№6;36;136.
3)При осквернении.
4)В хульных и иных помыслах на молитве.
псалом№90;140.
5)При разделениях и вражде между верующими.
псалом№2;32;46;148;песнь 5-я.
6)При поношениях от ближних.
псалом№11;14;23;27;37;68;100.
7)При клевете и несправедливых притеснениях.
псалом№3;26;36;37;39;53;58;90;119.
8)В скорби от непонимания.
псалом№21;30;43;69;122.
9)При гневе начальсвующих.
псалом№71;131.
10)При помыслах памятозлобия.
псалом№6;51;84;108.
11)В бесовских напастях и искушениях.
псалом№26;45;67;90;140;песнь 1-я.
12)Против колдовства.
псалом№26;49;53;58;90;139.
13)В блудной брани.
псалом№50;136.
14)В пристрастии к вину.
псалом№68;77.
15)При немилосердии и раздражении на ближнего.
псалом№4;11;27;36;.
16)В печали по Богу.
псалом№41;76;83.
17)В унынии.
псалом№41;42;60;101;песнь 6-я.
18)В отчаянии.
псалом№30;37;39;68;76;141;песнь 6-я.
19)В тревоге за будущее.
псалом№4;12;18;22;38;54;87;89;90.
20)О помощи Божьей в исправлении жизни.
псалом№28;30;50;68;78;108.
21)О даровании терпения.
псалом№18;26;51;85;142;песнь 3-я и 9-я.
22)В скорби о житейских нуждах.
псалом№48;112;126;143.
23)При охлаждении любви к ближним.
псалом№14;23;27;33;34;49;121;132.
24)При потере или пропаже вещей.
псалом№33;34;40;88;111.
25)В опасности от грабителей.
псалом№51;90;песнь 1-я.
26)В боязни внезапной смерти.
псалом№101.
27)Когда оклеветан и осужден невинно.
псалом№9;16;18;34;71;100;102;110;139.
28)В бедности и потере имущества.
псалом№40;71;112;143.
29)О мире всего мира.
псалом№71.
30)О просвещении верой народов мира.
псалом№39.
31)Об умножении любви и искоренении всякой ненависти и злобы.
псалом№44;121;132.
32)О примирении враждующих.
Псалом№121.
33)За детей
Псалом№77;126; Песнь 7-я.
34)Перед началом учения
Псалом№33.
35)В болезнях
Псалом№29; 46;69;89;114.
36)Об умерших
Псалом№50;118;или 17-ю кафизму.
37)О изобилии плодов земных.
псалом№71;103;106;143;песнь 3-я;8-я.
38)О семейном благополучии.
псалом№126;131;143;песнь3-я;9-я.
39)При семейных несогласиях.
псалом№84;121;126;127.
40)В скорби о супружеской неверности.
псалом№49;136.
Вот вам контакты монастырей где есть неусыпаемый псалтирь.
Свято-Елисеевский Лавришевский монастырь
http://www.pravoslavnye.org/index.php/2010-06-23-00-32-32/4-2010-06-22-21-00-01
http://www.optina.ru/contacts/
http://ricolor.org/russia/adresa/
http://www.voznesensk-mon.ru/427311259
Напишите вот так.Заказываю неусыпаемый псалтирь на год р.б.(имена)и отправляйте дописав при этом чтобы они написали вам ответ на ваше письмо.И запомните мои родимые,когда мы грешим, то сами отдаляемся от защиты нашего Создателя и попадаем во власть диавола. Когда идем “ради интереса” к колдовской “братии” (колдунам,колдуньям,ворожеям,гадалкам,разного рода магам и целителям)то мы сами отдаем свои души и тех кого мы любим во власть диавола. И губим не только себя и тех кого мы любим но и самих этих “чудотворцев”.И ведь это наш выбор а не тех кого мы люди виним в наших бедах. И не ищите врагов снаружи а ищите врага в себе,”Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень, свою неуверенность. . … Кто победил свой страх, свою лень, свою неуверенность.Hе можешь изменить мир, измени отношение к нему.”Ведь колдовская “братия” действует родимые чрез ваш страх,а пробив в вас страх,они начинают вами же управлять.И последнее запомните их оружие это ваш страх,ненависть и все черное что владеет вами.Есть только одна сила способная им противостоять,это Любовь ибо Бог есть Любовь.Потому Богом и дана была заповедь “Возлюби ближнего своего как самого себя”.”И там где 2 просят во Имя Мое у Отца нашего Небесного,там Я посреди них” и вы все ведаете откуда эти слова.Вот и все что я хотел Вам мои родимые написать.
с Богом родимые.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ссылка на основную публикацию